ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

1. 2009-10ರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 13 ಕೆಲಸ – 94.8 ಕಿ.ಮಿ. – 32.53 ಕೋಟಿ.
2. 2009-10ರಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 16 ಕೆಲಸ – 86 ಕಿ.ಮಿ. – 37 ಕೋಟಿ.
3. 2012-13ರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಕೆಲಸ – 11.47 ಕಿ.ಮಿ. – 4 ಕೋಟಿ.
4. 2013-14ರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಕೆಲಸ – 56.03 ಕಿ.ಮಿ – 35 ಕೋಟಿ.
5. 2013-14ರಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಕೆಲಸ – 44 ಕಿ.ಮಿ – 20 ಕೋಟಿ.

 

bridge construction Picture3 Picture4