ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ

1. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 125 ಜನರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವು.
2.  ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಹಾರ 20 ಜನರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವು.
1
2
3
4
5