ಎಂಪಿ ಲ್ಯಾಡ್

1. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗು ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು 554 ಲಕ್ಷ.
2. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾನಕ್ಕೆ 986 ಲಕ್ಷ.
3. ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತಿತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ 133 ಲಕ್ಷ
4. ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ 39 ಲಕ್ಷ.
5. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 166 ಲಕ್ಷ.
6. ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ 70 ಲಕ್ಷ.
7. ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ: 19.50 ಕೋಟಿ – ಎಲ್ಲಾ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ
1
2 3
4
5
6
7
8